Ringerike Slektshistorielag

Godbiter fra Ridder-arkivet

Hans A. Ridder var sønn av Fredric Hansen Ridder (1756-1798) og Maren Andersdatter Flattum (1754-1837). Da Maren Ridder ble enke, ble hun handelskvinne. Hun holdt forretningen gående til den gjenlevende sønnen Hans Andreas var gam­mel nok til å bli sagfogd, antagelig omkring 1818.

 

Den eldste protokollen er hovedregnskapsbok for Maren Ridder, påbegynt 20. mars 1819. Den andre - og nok den mest interessante protokollen - er en brøtningsprotokoll påbegynt 1. januar 1836. Her opplyses navnet på de brøtningskara - eller fløtere - som handlet hos sagfogd Ridder. Navn på alle karene er oppgitt, ofte hvor de kom fra, hva de handlet, og hva de hadde i lønn. Protokollen gir god informasjon om navn og bosted i en tid da vi ikke har folketellinger, kun kirkebøker. Arkivet etter sagfogd Ridder ble sommeren 1980 funnet av Peter Tandberg. Han var ansatt ved Ringerikesmuseum, og Riddergaarden og famili­en Ridder har i mange år vært hans hjertebarn. Tand­berg ville undersøke litt på loftet i hovedhuset på Riddergaarden, og der fant han en alkove med stengt dør. Døren lot seg etterhvert åpne, og sam­menmed masseruskog rask lå svært mange regn­skapsdokumenter i løsbladsystem. PeterTand­berg ogRunar Henriksen sorterte og blåste støv og skitt av papirene, og la disse i pappomslag og i arkiv­esker. I dag er alt arkivert isyrefritt mate­ri­ale.

 

 

Arkivet består av regnskap påbegynt i 1805 og frem til ca. 1850, samt noen få privatbrev, noen karakterbøker, tegninger etc.

I arkivet er det totalt tre store regnskaps­proto­koller, hvorav to er registrert på hvert enkelt navn av Sten Høyendahl, fotografert av Jon-Otto Aar­næs og lagt ut på nettet med link på slekts­his­to­rielagets hjemmeside.

Register med lenker til Ridderregnskapene påbegynt 20. mars 1819 finnes her